วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ (รายละเอียดตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก
22  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อตู้นิรภัย ขนาด 51 kg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นจากหน้าบ้านนายทองใบ สำราญ ถึงลำปาว บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20 เมตรหรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 2,800 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิ
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นถนนลาดยาง ทช.อด.4050 ข้างหนองแสงเชื่อมถนนเส้นป่าช้า-ลำปาว บ้านดงบัง หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตรหรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,400 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จัง
10  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเริงนกทาถึงลำปาว บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 2 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 610 ตารางเมตร ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โด