ITA ทต.ดงสมบูรณ์
ผลงานดีเด่น
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง     แนวทางรับรู้สู่ชุมชน 22/2566     บริการโดนใจ LOGIN ง่าย ๆ ผ่าน ThaID      
 
 
 


โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)...

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ...

เชิญชวนไปฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19...

รับมอบเกียติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2564...


โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)...

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ...

เชิญชวนไปฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19...

รับมอบเกียติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2564...

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)...

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

รับรางวัลคนดี "ศรีกาฬสินธุ์ ค่านิยม 11 ประการ ครอบครัวปลอดภัย"...

กิจกรรม ปกป้องสถาบัน และ โครงการถนนสะอาด ...
 
 
4 ก.ย. 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
30 มิ.ย. 2566 บริการโดนใจ LOGIN ง่าย ๆ ผ่าน ThaID
29 มิ.ย. 2566 นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารกา๊ชเรือนกระจก
10 พ.ค. 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
9 พ.ค. 2566 แนวทางรับรู้สู่ชุมชน 16/2566
2 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
5 ม.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
4 ก.ค. 2565 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าบ้านนายจีราศักดิ์ วงค์สวัสดิ์ ถ...
8 มี.ค. 2565 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3
8 มี.ค. 2565 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ์สามัคคีธร...
25 ต.ค. 2564 ประกาศราคาราคากลาง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
1 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ์สามัคคีธร...
Loading...
 

7 ต.ค. 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
16 ส.ค. 2565 จดมหมายข่าวการประชุมสภา สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
9 มิ.ย. 2565 จิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันอานันทมหิดล
11 พ.ค. 2565 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
11 พ.ค. 2565 ออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่ ประจำปี 2565
9 ธ.ค. 2564 จดหมายข่าว 15/2564


ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติบัญญัติงบประมาณ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3671471 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน