ITA ทต.ดงสมบูรณ์
ผลงานดีเด่น
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

              การเกษตร

  ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ  80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย  ยางพารา 

-  อาชีพเกษตรกรรม       ร้อยละ       80   ของจำนวนประชากรทั้งหมด        

-  อาชีพเลี้ยงสัตว์          ร้อยละ         5   ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

-  อาชีพรับจ้าง              ร้อยละ         5   ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

-  อาชีพค้าขาย              ร้อยละ        10  ของจำนวนประชากรทั้งหมด    

               การประมง

                     มีลำน้ำปาวจำนวน 1 สาย  ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 40 ประกอบเป็นอาชีพเสริม

              การปศุสัตว์

  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้

โค       560    ตัว         กระบือ    271   ตัว             สุกร     242     ตัว

เป็ด     733    ตัว         ไก่     2,119    ตัว             อื่นๆ     1,156    ตัว

             การบริการ

โรงแรม                     -        แห่ง

ร้านอาหาร                 8        แห่ง

โรงภาพยนตร์              -       แห่ง

สถานีขนส่ง                -       แห่ง

ร้านเกมส์                   1       แห่ง

              การท่องเที่ยว

                     ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ

 

               อุตสาหกรรม

                     -  ไม่มี

             การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

  การพาณิชย์

  ธนาคาร                  -         แห่ง     สถานีบริการน้ำมัน               10          แห่ง

             บริษัท                    -         แห่ง     ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   -             แห่ง

            ห้างหุ้นส่วนจำกัด        -         แห่ง     ตลาดสด                          -             แห่ง

             ร้านค้าต่างๆ             ๔๗      แห่ง     โรงฆ่าสัตว์                         -             แห่ง

            ซุปเปอร์มาเก็ต           -         แห่ง

กลุ่มอาชีพ

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  3  กลุ่ม  ดังนี้

                    1. กลุ่มผลิตปุ๋ย

                    2. กลุ่มปลาแปรรูป

                    3.  กลุ่มยาหอม  ยาหม่อง

               แรงงาน

                     จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรส่วนใหญ่ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3723040 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน