ITA ทต.ดงสมบูรณ์
ผลงานดีเด่น
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 ด้านการบริการพื้นฐาน

 ระบบบริหารพื้นฐาน

               การคมนาคมขนส่ง

  1.  ทางหลวงจังหวัด ผ่านหมู่ที่  3,4,1,6

  2.  ถนนกรมโยธาธิการสายบ้านดงบัง หมู่ที่  5

  3.  ถนนกรมโยธาธิการสายบ้านดงสมบรูณ์ หมู่ที่  2,2

  4.  ถนน รพช.

  5.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล   จำนวน  19  เส้น        

               การไฟฟ้า

          การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น  100 เปอร์เซ็นต์    ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย  เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
               การประปา

            เทศบาลตำบลดงสมบรูณ์  ยังขาดแคลนน้ำดื่ม  น้ำใช้ที่สะอาด  ยังต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นตลอดเมื่อถึงฤดูแล้งการบริการน้ำประปาหมู่บ้าน    ประชากรมีน้ำประปาใช้  1,411  ครัวเรือน (ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน)  แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  อีกทั้งไม่มีแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้นอกฤดูฝน ซึ่งเป็นปัญหาทำให้ขาดแคลน น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภคเทศบาลตำบลดงสมบรูณ์ มีโครงการที่จะประสานกับหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

               โทรศัพท์

                     ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่

                 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์

                       -  ไม่มี 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3725822 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน