ITA ทต.ดงสมบูรณ์
ผลงานดีเด่น
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 สภาพทางสังคม

  สภาพทางสังคม

                การศึกษา

ตำบลดงสมบูรณ์มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่  จำนวน    4  แห่ง  สังกัด  สพฐ.  ดังนี้

-  โรงเรียนดงสมบรูณ์ประชารัฐ                       ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  2

-  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร                         ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  6

-  โรงเรียนมิตรมวลชน5 (บ้านไทยเจริญ)          ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  9

-  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์                          ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  5

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน   1   แห่ง   โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา  อยู่ในเขตหมู่ที่  3 

สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำหมู่บ้าน  จำนวน   3    แห่ง  ดังนี้

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสมบูรณ์              ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  1
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกลาง                 ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  3
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวรรค์                ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  6

               สาธารณสุข

                     โรงพยาบาลชุมชน  ประจำหมู่บ้าน / ตำบล   2 แห่ง   ได้แก่ โรงพยาบาลเสริมสริมสุขภาพตำบลดงสมบูรณ์  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  2 บ้านดงสมบรูณ์  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดงกลาง  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  4  บ้านดงกลาง   จากนี้ยังมีหน่วย อสม. แต่ละหมู่บ้านเพื่อบริการขั้นมูลฐานของรักษาพยาบาล

                อาชญากรรม

                     เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน   ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี

              ยาเสพติด

                     ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตาม
                  อำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

              การสังคมสงเคราะห์

                     เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

  1.  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ    

  2.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  3.  ประสานการทำบัตรผู้พิการ

  4.  ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

             5.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3725826 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน